Calendar activitati:


Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu (2007 – 2013), prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și apei uzate în Județul Dolj.

Obiectivele specifice:

  • Furnizarea de apă potabilă de calitate și servicii de colectare și tratare a apei uzate la tarife accesibile pentru toți utilizatorii;
  • Furnizarea de apă potabilă în concordanță cu prevederile Directivei 98/83/EC pentru toate localitățile urbane și rurale din aria de implementare a proiectului;
  • Reducerea semnificativă a nivelului actual al poluării pentru cursurile majore de apă din județ (Dunărea, Jiul, Desnatui și Jiet);
  • Dezvoltarea și implementarea de operațiuni sustenabile pentru tratarea/ejectarea apei și a reziduurilor rezultatea din tratarea acesteia;
  • Crearea unui sistem inovativ și eficient pentru managementul apei.

Alimentare cu apă

1. Îmbunătățirea calității apei potabile destinate consumului uman, în aria de proiect;
2. Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, de la 75% în 2008 la 98% după implementarea proiectului;
3. Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată și fără întreruperi în furnizare;
4. Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației;
5. Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect de la 56% în 2008 la 32.3% după implementarea proiectului prin reabilitarea rețelelor de distribuție.

Apă uzată

1. Îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creșterea gradului de acoperire la nivelul ariei de proiect, de la 61% în anul 2008 la 93.7% după implementarea proiectului;
2. Creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate de la 0% în anul 2008 la 93.7% după implementarea proiectului;
3. Înlocuirea SE Filiași cu o nouă stație de epurare a apelor uzate;
4. Îmbunătățirea procesului de operare la SE Calafat prin introducerea procesului de dozare chimică în vederea îndepărtării fosforului;
5. Imbunătățirea calității efluentului deversat în apele receptoare prin construirea noilor SE la Rastu Nou, Bechet și Cerat;
6. Realizarea de centre regionale de tratare și colectare a nămolului în incinta stațiilor de epurare Craiova, Rast și Bechet în vederea folosirii ulterioare a acestuia în agricultură.

În aria de proiect, apele uzate colectate din aglomerările incluse în proiect vor fi tratate în 6 stații de epurare (Craiova, Filiași, Calafat, Rast, Bechet, Segarcea).