Calendar activitati:


Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului

Contractul de asistență tehnică nr. 102/14.11.2011 a fost atribuit prin licitație deschisă unui consorțiu format din Asocierea SC EPTISA România SRL și SC EPTISA SERVICIOS DE INGINIERIA SL (Spania).

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistenţă Tehnică către Operatorul Regional, SC Compania de Apă Oltenia SA, sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a treisprezece (13) contracte în domeniul infrastructurii de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în județul Dolj.

Implementarea acestui contract de servicii va conduce la finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi al perioadei de implementare, a celor treisprezece (13) contracte menţionate anterior.

Principalele servicii prestate de Consultant în cadrul acestui contract se referă la:

 • Activităţi în faza de preconstrucţie care constau, între altele, în mobilizarea echipei de consultanță, pregătirea raportului de început, a procedurilor de supervizare și a manualului calității.
 • Activităţi în perioada de mobilizare a Contractorului, care presupun:
  • însușirea prevederilor contractelor de lucrări și raportarea către Autoritatea contractantă a oricăror probleme care ar putea afecta execuția lucrărilor;
  • asistență în obținerea autorizațiilor necesare pe parcursul proiectării şi înainte de începerea construcţiei;
  • verificarea aspectelor aferente organizării de şantier;
  • verificarea proiectului tehnic și supervizarea programului de livrare a echipamentelor cu montaj;
  • emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
  • emiterea certificatului de plată pentru avans.
 • Activităţi în perioada de execuție, care vor include: controlul calităţii și al cantităţii, monitorizarea progresului, inclusiv organizarea unui sistem de arhivare și pregătirea de rapoarte, protecţia muncii, colaborarea cu autorităţile aferente şi alte părţi interesate, controlul costurilor şi administrarea contractuală a contractelor de lucrări, dirigenţia de şantier.
 • Activităţi în perioada de recepţie la terminarea lucrărilor, care presupun:
  • efectuarea inspecţiilor necesare la Recepţie și pregătirea documentațiilor aferente;
  • participarea la etapa de realizare a testelor înainte de darea în funcţiune, la punerea în funcţiune şi funcţionarea de probă;
  • urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier;
  • emiterea Raportului de recepție și a Certificatului de Recepție la terminarea lucrărilor.
 • Activităţi în perioada de notificare a defectelor, respectiv:
  • Inspecţii regulate pe perioada de notificare a defecţiunilor (de cel puţin două ori pe an);
  • Asistarea la „Teste după Terminare” – aprobarea rapoartelor acolo unde este cazul; În această fază Consultantul pentru Supervizare va asigura o prezenţă discontinuă pe şantier.
 • Activităţi la finalizarea contractelor de lucrări, etapă în care se va avea în vedere asigurarea de asistență la emiterea certificatului de plată finală, la efectuarea recepţiei finale, asistență în vederea returnării și/sau reținerii garanției de bună execuție constituită de către contractori.