A N U N Ţ

Societatea COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director General sunt urmatoarele:
1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniul tehnic, juridic sau economic;
2. Experienta relevanta in domeniul managementului / consultantei intr-o companie de utilitati sau servicii publice;
3. Cel putin 10 ani de experienta de conducere intr-o societate de anvergura COMPANIEI DE APA OLTENIA SA ( cifra de afaceri, numar de angajati );
4. Cel putin 15 ani experienta profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite;
5. Experienta in managementul investitiilor cu fonduri europene;
6. Experienta in gestionarea contractelor de delegare privind utilitatile publice;
7. Experienta in relationare si negociere cu institutii financiare internationale;
8. Experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;
9. Experienta in derularea programelor de responsabilitate sociala si de mediu;
10. Participarea in organizatii nationale sau international constituite in domeniul de activitate al societatii;
11.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
12.Capacitatea deplina de exercitiu;
13.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
14.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
15. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
16. Indeplieste cerintele Art. 4 din OUG nr. 109/2011;
17. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare;
18.Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
19. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);
20. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție public, nu i-a fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
copia actului de identitate;
copia diplomelor de studii;
copie documente care atesta experienta profesionala;
curriculum vitae;
cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. (www.apaoltenia.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 05.04.2024, ora 12.00 la Registratura Societatii COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, Str. Brestei Nr. 133, Craiova, Judetul Dolj în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii COMPANIA DE APA OLTENIA S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv foxconsiliu@gmail.com
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

FORMULAR 1

FORMULAR 2

FORMULAR 3

FORMULAR 4

FORMULAR 5

FORMULAR 6

FORMULAR 7

.