INFORMARE PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. INFORMATII GENERALE

Compania de Apa Oltenia SA, cu sediul in  Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, inmatriculata la ORC Dolj sub nr, J16/63/1999, este operator de date cu caracter personal si prelucreaza aceste date in activitea desfasurata, respectiv aceea de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, avand ca temei legal prevederile art. 6 ali. (1) lit. b) din Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit caruia orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Compania de Apa Oltenia SA prelucrează date cu caracter personal existente în contractele în care este parte sau cele existente în documentele/ informările/ solicitările transmise de către utilizatori/ colaboratori: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si nr. CI, adresa de domiciliu/ branșament, adresa de posta electronica, adresa de expediere a facturilor si a corespondentei etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Compania de Apa Oltenia sau de catre imputernicitii nostri în scopul indeplinirii obligatiilor legale prevazute de Legea nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare asigurate de Compania de Apa Oltenia sau de alte acte normative in urmarirea intereselor legitime ale societatii ori in scopul activitatii de incheiere si executare a contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a indeplinirii drepturilor si obligatiilor legale rezultate din contract sau prevazute de alte acte normative aplicabile, sau a colaborării, potrivit legislației specifice, inclusiv pentru recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, informarea si promovarea de activitati, proiecte, inverstitii de interes regional pentru cetateni, dar și pentru soluționarea petițiilor, reclamatiilor, sesizarilor, actiunilor in instanta.

 

 

 

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către Compania de Apa Oltenia  strict în uzul relației dintre partile contractante cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Compania de Apa Oltenia nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.

In scopul protejarii datelor cu caracter personal, la nivel intern, sunt desfășurate activități care vizează creșterea gradului de conștientizare a angajaților care lucrează cu datele cu caracter personal, prin adoptarea unor măsuri printre care se regăsesc:

 • informarea superiorilor cu privire la orice suspiciune de încălcare a securității datelor, sau de accesare a conturilor de serviciu;
 • păstrarea confidențialității conturilor și parolelor de acces la sisteme și aplicații, schimbarea parolelor atribuite automat de către administrator după prima autentificare cu una care să respecte un anumit număr de caractere, respectarea valabilității parolelor și schimbarea lor la intervale de timp prestabilite;
 • blocarea ecranelor calculatoarelor atunci când nu sunt utilizate;
 • să nu acceseze, să intervină sau să modifice informațiile care nu fac obiectul activității lui;
 • să respecte procedurile existente în cadrul societății cu privire la utilizarea sistemelor I.T. și de telecomunicații.

In acest sens, in temeiul prevederilor legale, Compania de Apa Oltenia se obliga:

 • să colecteze doar datele strict necesare încheierii și executării contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
 • să prelucreze aceste date cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • să revizuiasca sau să completeze informațiile furnizate de dumneavoastră ori de câte ori este necesar sau ne solicitați acest lucru;
 • să stocheze aceste date, cu respectarea confidențialității și securității prelucrării, pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente;
 • să se asigure că persoanele împuternicite își cunosc obligațiile și responsabilitățile privind asigurarea protecției acestor date, precum și că acestea sunt prelucrate doar în baza instrucțiunilor noastre, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

 

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

       Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

       Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

      Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal.

      Dreptul la restricționarea prelucrării in cazul în care contestati exactitatea datelor.

      Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;

       Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, în scop de marketing direct (pentru promovarea serviciilor/ soluțiilor operatorului).

       Dreptul de a depune plangere ce presupune ca în situaţia în care considerati că datele nu au fost prelucrate conform legii sa puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

      Dreptul de retragere oricand a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul dumneavoastra, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Refuzul nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

 1. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania de Apa Oltenia SA prelucreaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate, pe perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu precum si de dispozitiile privind arhivarea.

 

 

 

 

 

 

 1. TRANSMITEREA/ DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Compania de Apa Oltenia SA poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre parteneri, terte personae care sprijina desfasurarea activitatii societatii noastre prin intermediul site-ului ori la solicitarea organelor fiscale sau autoritatilor statului, organelor de control.

 

 1. DATE DE CONTACT

 

Pentru orice intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa va actualizam datele cu caracter personal detinute de societatea noastra, ne puteti scrie la adresa: Compania de Apa Oltenia SA, Craiova, str. Brestei nr. 133, Judetul Dolj, pe adresa de mail: cao@apaoltenia.ro, Fax: 0251 422 263