Legislație

1. ACTE NORMATIVE

– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
– Legea apelor nr. 107/1996
– Ordonanță de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
– H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
– H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă ți de canalizare
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
– Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat cu ultima modificare prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 3/18.02.2019

2. REGLEMENTĂRI INTERNE

– Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
– Regulamentul Intern