Legislație

1. ACTE NORMATIVE

– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
– Legea apelor nr. 107/1996
– Ordonanță de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
– H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
– H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă ți de canalizare
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat cu ultima modificare prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 3/18.02.2019

2. REGLEMENTĂRI INTERNE

– Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
– Regulamentul Intern