Home / Servicii / Serviciile Publice de Canalizare / Apă uzată menajeră

Apă uzată menajeră

 

Apele uzate menajere sunt apele de canalizare rezultate din folosirea apei de către persoane fizice şi juridice, care rezulta mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare.

COLECTAREA, TRANSPORTUL ŞI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE DE LA UTILIZATORI


Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate menajere de la utilizatori se face prin intermediul sistemului public de canalizare a cărui ultimă componentă este căminul de racord. Dreptul de utilizare a serviciului de canalizare este garantat în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de canalizare.

 

Părţile componente ale unui racord sunt:

a)    o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibilă;

b)    un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei;

c)     o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

d)    o piesă de legatură, realizată conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

 

Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, pe conductele prevăzute pentru preluarea la canalizare a apelor accidentale din subsoluri se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării.

Cantitatea de apă uzată preluată in reteaua de canalizare pentru toate categoriile de utilizatori se stabileste ca fiind egală cu cantitatea de apă potabilă facturată (100% din cantitatea de apă potabilă facturată), conform prevederilor SR 1846-1:2006 pct.4.2.1. Pentru activităţi productiv-comerciale cu specific agricol utilizatorii vor asigura apă din surse proprii.

Fac excepţie utilizatorii agenti economici la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator; în aceste situaţii cantitatea deversată la canal se stabileşte prin contract.

Utilizatorii agenti economici care deţin surse proprii de alimentare cu apă sunt obligati sa-si contorize aceste surse, cantitatea de apa uzata facturata de operator fiind egală cu cantitatea de apa produsă de aceste surse. Aceste cantităţi se stabilesc prin proces verbal încheiat lunar sau trimestrial cu utilizatorul. Montarea aparatelor de măsură pe reţeaua de canalizare se face cu avizul operatorului, pe cheltuiala utilizatorului.

 

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:

Nr.

crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

1

Legea nr. 241/22.06.2006 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

2

Ordinul ANRSCnr. 88/20.03. 2007 Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

3

Ordinul ANRSCnr. 90/20.03. 2007 Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
Top