Home / Servicii / Serviciile Publice de Canalizare / Apă uzată industrială

Apă uzată industrială

Apele uzate industriale sunt apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizari a apei decat cea menajeră

COLECTAREA, TRANSPORTUL ŞI EVACUAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE DE LA UTILIZATORI


Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate menajere de la utilizatori se face prin intermediul sistemului public de canalizare a cărui ultimă componentă este căminul de racord. Dreptul de utilizare a serviciului de canalizare este garantat în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de canalizare.

 

Părţile componente ale unui racord sunt:

a)    o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibilă;

b)    un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei;

c)     o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

d)    un piesă de legatură, realizată conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

 

Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, pe conductele prevăzute pentru preluarea la canalizare a apelor accidentale din subsoluri se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării.

Cantitatea de apă industrială evacuată de către utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână inglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi avizat de operator.

Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacueaza apa uzată industrială în reţeaua de canalizare vor achită contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.

Apele uzate acceptate la deversarea în reţelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: 

Nr.

crt.

Indicatorul

U.M.

Valoarea maximă

Mod de determinare

1

Temperatura

°C

40

2

pH

 

6,5÷8,5

SR ISO 10523:97

3

Materii în suspensie

mg/dmc

350

STAS 6953:81

4

Substanţe extractibile cu

 solvenţi organici

mg/dmc

30

SR 7587:96

5

Fenoli antrenabili cu vapori de apă [C(6)H(5)OH]

mg/dmc

30

STAS7167:92

6

Detergenţi sintetici

 biodegradabili

mg/dmc

25

SR ISO

7875/1,2:96

… alţi indicatori consideraţi esenţiali
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt cele precizate pentru apa uzată menajeră.

Top