Home / Servicii / Serviciile Publice de Canalizare / Apă Meteorică/Pluvială

Apă Meteorică/Pluvială

                                    

Apele pluviale (meteorice) sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice

EVACUAREA APELOR PLUVIALE DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR

 

Apele pluviale (meteorice) şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor se evacuează prin reţeaua publică de canalizare.

Ele constituie o mare problemă în zonele urbane deoarece sunt mai mult decât nişte simple ape de şiroire încărcate cu suspensii…. De pe străzi ele se încarcă cu reziduuri petroliere şi de uleiuri, plumb de la combutibili, particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de frână ale automobilelor etc. şi deci sunt suficient de poluate încât să afecteze reţeaua publică de canalizare şi să necesite epurare în staţia de epurare la fel ca celelalte ape uzate.

 

Cantitatea de apa meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform formulei :

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K,  unde:

SC = suprafaţa totală construită;

SN = suprafaţa totală neconstruită;

C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe construite);

C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe neconstruite);

K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp).

În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare precizată mai sus.

Nedeclararea corectă pe proprie răspundere a suprafeţelor deţinute de fiecare utilizator va conduce la calcularea şi facturarea retroactivă a unei cantităţi de apă meteorică pentru o perioadă de 24 luni.

Pentru suprafeţele utilizate în scop productiv-comercial cu specific agricol nu se facturează apa meteorică

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:

Nr.

crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

1

Legea nr.241/22.06.2006 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

2

Ordinul ANRSCnr. 88/20.03. 2007 Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

3

Ordinul ANRSCnr. 90/20.03. 2007 Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare

4

SR 1846/2 – 2006 Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare

 


Top