Home / Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

 • INFORMAŢII SPECIFICE SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
 • Tarife analize apă
 • Calitatea apei potabile
 • Anunță o avarie
 • Precipitatii- comunicari ANM
 • Fantani si tasnitori publice
 • În atenţia dumneavoastră !

  INFORMAŢII SPECIFICE

  SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

   Ce reprezintă serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare ?

   Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia.

  Cine are dreptul de a furniza serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare ?

   În conformitate cu prevederile legislaţiei specifice aflate în vigoare, serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi furnizate numai de către persoane juridice, denumite operatori care au competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.

  Compania de Apa Oltenia S.A. este operatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare de care beneficiaţi dumneavoastră (în calitate de utilizator), deţinând licenţă clasa I eliberată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

  În ce bază se furnizează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare ?

   Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor, încheiat între administraţiile publice locale, constituite în Asociaţie de dezvoltare intercomunitară şi Compania de Apa Oltenia S.A., precum şi a Regulamentului serviciilor, regulament elaborat şi aprobat de către Asociaţie.

  De unde provine apa potabilă furnizată ?

  Apa potabilă furnizată provine din apa brută captată de către Companie, cu ajutorul instalaţiilor specializate, din surse subterane sau de suprafaţă.

  Compania captează apa brută în mod gratuit ?

  NU ! Compania plăteşte Administraţiei Naţionale Apele Române pentru apa brută captată.

  Apa brută captată are calităţile necesare pentru a fi distribuită direct pentru consum ?

  NU ! Apa brută este supusă unui proces de decantare, filtrare şi tratare, după care este analizată din punct de vedere chimic şi biologic, în laboratoarele autorizate ale Companiei pentru a se asigura şi verifica potabilitatea acesteia. Calitatea apei furnizate de Companie este controlată permanent de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj.

  Ce se întâmplă cu apa folosită de către dumneavoastră ?

  După utilizare, apa folosită de dumneavoastră, împreună cu apa provenită din eventualele fenomene meteorologice (ape meteorice), este preluată de pe proprietatea dumneavoastră în sistemul de canalizare şi transportată în Staţia de Epurare. Apa este tratată în vederea curăţării ei de elementele nocive provenite ca urmare a folosirii ei şi redată naturii. Compania plăteşte Administraţiei Naţionale Apele Române pentru cantităţile de apă deversate.

  Cum se stabileşte consumul de apă ?

  Consumul de apă în vederea facturării se stabileşte pe baza citirilor lunare ale contoarelor de branşament sau în lipsa acestora, pe baza consumului normat (pauşal) prevăzut de lege.

  Ce este contorul de branşament ?

  Contorul este un dispozitiv de măsură a cantităţii de apă furnizate, amplasat pe branşamentul de apă fiind ultimul element al reţelei publice administrate de Companie. Prin urmare, pentru facturarea apei se ia în considerare valoarea indicată de acest contor, indiferent dacă apa va fi ulterior folosită pentru consumul din apartament, părţi comune sau se pierde pe reţele interioare.
  Este răspunderea utilizatorului să gestioneze aceste consumuri şi să se ocupe de repartizarea cheltuielilor legate de acestea.

  Care sunt drepturile şi obligaţiile dumneavoastră legate de contorul de branşament ?

  Contorul de branşament se montează şi întreţine de către Companie, pe cheltuiala acesteia.
  După ce a fost montat contorul, utilizatorul are obligaţia de a proteja aparatul şi de a permite accesul reprezentanţilor Companiei pentru citire şi intervenţie. Utilizatorului îi este interzis să intervină în orice fel asupra contorului.

  Cine verifică contoarele de branşament ?

  Contoarele se verifică în Laboratorul Metrologic al Companiei, care este autorizat conform prevederilor legale aflate în vigoare.

  Ce trebuie să ştiu despre contorul de apartament ?

  Contorul din apartament măsoară numai consumurile individuale, fără a înregistra consumurile sau pierderile din instalaţia interioară a imobilului. Contorul de apartament nu poate avea altă destinaţie decât să faciliteze repartizarea cheltuielilor pentru fiecare apartament în parte.

  Cât de precis este contorul de apartament ?

  În general, contoarele de apartament au erori admise mai mari decât contoarele montate pe branşament. În funcţie de tipul acestora, de poziţia de montaj şi de durata de funcţionare, aceste abateri cresc în timp, conducând la o înregistrare diferită de consumurile reale.

  Cum se emite factura ?

  Factura se emite lunar, aproximativ la aceeaşi dată, pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de branşament (diferenţa dintre indexul anterior şi indexul nou) sau pe baza consumurilor stabilite şi aprobate în sistem pauşal.

  Se poate contesta indexul contorului ?

  Utilizatorul are dreptul de a contesta indexul contorului. În acest caz, Compania demontează aparatul şi îl supune verificării metrologice. În cazul în care acesta este defect, clientul are dreptul la instalarea unui aparat recalibrat şi la recalcularea facturii. În caz contrar, utilizatorul plăteşte contravaloarea operaţiilor legate de verificarea aparatului.

  În cât timp trebuie plătită factura ?

  Potrivit legii, factura trebuie achitată în 15 de zile de la emiterea acesteia. Plata se poate face în numerar la casieria Companiei din Craiova, str. Brestei nr.133 sau prin transfer bancar în conturile indicate pe factură. Penalităţile prevăzute în contract sunt consecinţele legale ale întârzierii plăţii şi se aplică începând cu prima zi de întârziere după data scadentă.

  Dacă nu primesc factura ?

  Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplată. Contactaţi-ne la telefonul 0251/ 422117, interior 161, pentru a vă pune la dispoziţie o copie a facturii. Nu ne asumăm răspunderea pentru transmiterea facturii la o adresă eronată, în cazul în care adresa a fost greşit trecută de dumneavoastră în contract.

  Cum se stabileşte tariful de plată ?

  Tarifele stabilite prin Strategia de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (aprobată de către toţi membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia) sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi aprobate de către Consiliile locale ale localităţilor în care Compania asigură serviciile.

  Preţul unui litru de apă potabilă furnizată de Companie este de aproximativ 1000 ori mai mic decât preţul unui litru de apă îmbuteliată.

  Cine plăteşte pierderile de apă din sistemul de alimentare cu apă ?

  Utilizatorul achită cantităţile de apă potabilă care trec prin contorul de branşament.

   

  Top